Cov neeg ua tso cov pa phem muaj nyiaj thiab muaj ib lub suab nrov ua pab lawv.

Tab sis cov pej xeem tseem muaj zog vim lawv yog pej xeem.

Peb sawv daws siv peb lub sij hawm pub dawb los pab ua hauj lwm hauv lub zos Wausau. Peb muaj neeg ua nyob rau sab qab teb thiab hnub poob, muaj cov nyob rau lwm qhov. Peb muaj neeg ua muaj hnub yug peb caug mus rau plaub caug xyoo, thiab muaj cov ua muaj xya caum mus rau cuaj caum xyoo.

Tab sis peb sawv daws ntseeg hais tias peb yog pej xeem, tsim nyog peb yuav tsum paub txog tej yam no hauv lub zej zog ua peb ib txwm nyob. Qhov no yog lub luag hauj lwm ntawm cov coj thiab cov saib xyuas peb lub zej zog vim lawv yuav tsum pab tiv thaiv pej xeem.

Peb vam hais tias ob yam no yuav tshwm sim.

Yog li ntawv, “Pej xeem ua ntsaw kom lub zos Wausau dawb huv” yuav soj ntsuam cov neeg ua tso cov pa phem no thiab yuav txiav txim raws li txoj kev tshawb fawb, sib tham, thiab nqi tes.

Thawj kauj raum ntawm “Peb xeem ua ntsaw kom lub zos Wausau dawb huv”

map of initial geographic focus
Thawj kauj raum ntawm “Peb xeem ua ntsaw kom lub zos Wausau dawb huv”
© OpenStreetMap contributors. Open Database Licence.