Kev tshawv fawb. kev sib tham. kev nqis tes.

Soj ntsuam txog pa phem .
Tiv thaiv lub zej lub zos .

Peb xeem soj ntsuam

Ib lub suab thiab txoj kev tiv thaiv pej xeem

Vim muaj teeb meem ntau yam hais txog Wausau sab qab teb thiab hnub poob rau ntawm txoj kev Thomas Street tau ob peb xyoo dhau los no, cov pej xeem nyob in cheeb tsam ntawm no tau los sib koom ua ib pab pawg los soj ntsuam qhov chaws no hais txog txoj kev phom sij los ntawm cov pa phem ua tau muaj yav tag los, los txog rau tam sim no.

Cov hom phiaj yog:

1. Tshawb fawb txog cov pa phem no

2. Kawm thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb fawb no rau cov pej xeem.

3. Nqis tes los pab cov neeg ua yuav los saib xyuas txog qhov ua yuav ua li cas cov pa phem no thiaj li yuav tsis raug cov pej xeem.

Peb pab pawg no lub npe hua ua “Pej Xeem txoj kev ntsaw kom lub zos Wausau dawb huv.”

Cov keb saib xyuas

lub zej zog

Pej xeem txoj kev

txhawb thiab nqi tes